Vad lockar framförallt företagen i molnet?

Inget lockar mer i molnet än hög flexibilitet. För så många som fyra av tio företag är detta den främsta drivkraften för molnanvändning. Tre av tio uppger kostnadsbesparingar. Säkerhet är det största bekymret, men något annat är den stoppande faktorn.

För fjärde gången sedan 2017 har Orange Business undersökt molnresor och molnmognad för norska och svenska företag. Kantar har genomfört undersökningen ”The Cloud Report 2021” med 442 norska och svenska respondenter på toppnivå inom IT och management.

Rapporten beskriver vad företag lägger vikt på i olika faser av molnresan. Erfarenheterna från mogna molnanvändare kan vara mycket värdefulla för företag som inte har startat eller är i ett tidigt skede av resan.

Erfarna rycker på axlarna

Det beror på att de med erfarenhet inte bryr sig så mycket om en rad faktorer som gör att nybörjare tvekar. Vad stoppar molnresan?

Antalet företag som ännu inte påbörjat molnresan minskar. Endast 10 procent av företagen är «On the ground». Det är hela 5 procentenheter lägre än 2020.

«In orbit» är molnanvändare i andra änden av skalan. Gruppen domineras av stora konsultföretag, telekom och finansbolag. 35 procent av företagen «In orbit» har mer än 100 miljoner euro i omsättning. Andelen för «In the cloud» är 38 procent.

Hög flexibilitet och kostnadsbesparingar

Vad skiljer de erfarna från de som tvekar? 

De erfarna använder molnet på grund av högre flexibilitet, kostnadsbesparingar, låg stilleståndstid, tillgång till innovativ infrastruktur och global påverkan. De som inte börjat är oroliga för säkerheten, tycker att det är dyrt eller ser inte behovet. Inga speciella branscher sticker ut i denna grupp utan företagen är generellt sett mindre och har lägre omsättning än genomsnittet bland deltagarna i undersökningen. 

Erfarna människor minskar kostnaderna och oerfarna människor tycker att det är dyrt. Detta fynd speglar något som inte alls är ovanligt här livet – att perspektiven förändras när man startar något. 12 procentenheter skiljer mellan erfarna (31 %) och oerfarna (43 %) när det gäller säkerhetsproblem. Nu är det så att alternativen till molntjänster också innebär säkerhetsproblem. Ändå är säkerhet något de erfarna bryr sig om, dock i mindre utsträckning än de oerfarna och på en annan nivå. Att uppleva säkerhet i praktiken tar bort mycket av uppmärksamheten kring detta.

Regelverk en stopp-faktor

Regelverk och föreskrifter är en barriär som har förstärkts. 31 procent av alla företag uttryckte tillsammans oro över detta 2020, medan andelen 2021 var 36 procent. 

Hela 50 procent av de oerfarna och 44 procent av de erfarna. 36 procent av företagen i den tidiga startfasen «On the runway» har denna oro, 32 procent som är «Ready for take off» och 38 procent av de som är på god väg «In the cloud». Det senare är det klart största segmentet. 

Att följa interna och externa regelverk innebär ofta att många företag måste ha full kontroll på hur känsliga uppgifter lagras och behandlas. Idag är detta fullt möjligt att åstadkomma inom offentliga molntjänster och privata molntjänster.

«In orbit» är molnanvändare i andra änden av skalan. Gruppen domineras av stora konsultföretag, telekom och finansbolag. 35 procent av företagen «In orbit» har mer än 100 miljoner euro i omsättning. Andelen för «In the cloud» är 38 procent.

En ökning av den totala molnmognaden

När Orange Business för fem år sedan valde att starta snabba sökningar berodde det på att väldigt många tvekade på att påbörja molnresan och kanske knappt visste vad molnet var eller skulle betyda. Orange Business ville få mer kunskap om orsakerna till detta. 

När 2022 närmar sig blir det tydligt att de flesta företag har långt mer detaljerad kunskap – inte bara om molntjänster, utan även om olika egenskaper hos molnet. Det är tydligt att företagen blir mindre oroliga i takt med växande erfarenhet. På ett antal faktorer av både positiv och negativ karaktär är företagen dock ganska eniga över hela molnmognaden. 

Även om Kantar och Orange Business har skärpt kriterierna för att komma in i toppkategorin «In orbit» har andelen företag i denna kategori vuxit. Hela 15 procent av de tillfrågade tillhör denna kategori, jämfört med 13 procent 2020. Väldigt få företag kommer att minska sin molnadoption.

Den generella ökningen av molnmognad återspeglas också i vad respondenterna anser vara deras nästa steg. Det som nämns oftast är att implementera effektivare utvecklingsprocesser och få konsekvenskontroll – båda nämns av 20 procent av de tillfrågade.

Läs om erfarenheterna och jämför med dina egna uppfattningar

Flexibilitet och effektivitet

Så vilka är de främsta fördelarna med att använda molnet?Det här är några av resultaten: 27 procent av företagen har blivit mer flexibla, 24 procent effektivare, 20 procent har fått sin verksamhet optimerad och 16 procent har totalt sett sparat pengar.

Centrala resultat – Orange Business Cloud Report 2021

Flexibilitet och kostnadsbesparingar är de viktigaste drivkrafterna för molnresan. Den främsta anledningen till molnanvändning är just flexibilitet tillsammans med ökad innovationshastighet och driftoptimering. 

I takt med att företagen blir bekanta med molntjänsternas faktiska egenskaper minskar oron för säkerheten (undersökningar säger inget om säkerhetsproblem förknippade med andra IT-lösningar).

Regler och förordningar befäster positionen som en barriär över molnmognad. 

Undersökningen bekräftar huvudtrenden där företag i allt högre grad kommer att använda molnet. 

År 2021 finns en tydlig trend mot mer fokus på Big Data, AI och maskininlärning och datadrivna tankesätt. De flesta tillfrågade är bekymrade över detta. 

Mer än hälften av de 442 tillfrågade i undersökningen upplever att användningen av molntjänster är ”mycket säker”. Mindre än 10 procent svarar ”inte säkert”. 

Undersökningen visar att hitta rätt kompetens och resurser är det viktigaste fokusområdet 2021, något Orange Business möter i sin roll som Cloud Managed Service Partner (MSP). 

Aktiviteten i företagen ökar med fler DevOps-team och större förväntade ökningar inom områden som IaaS och SaaS.