Data Science

Använd artificiell intelligens (AI) och maskininlärning för databearbetning

Det är få företag som har tillgång till ett tillräckligt stort team med datavetenskapsexperter som gör att de fullt ut kan utnyttja möjligheterna och tillämpningarna av artificiell intelligens. Men det finns ett sätt att kringgå denna utmaning: samarbeta. Förutom sin djupa kunskap om AI och maskininlärning har våra experter branschkunskap för att definiera potentialen och vägleda projekt för att säkerställa att de är framgångsrika.

Neurala nätverk och djupinlärningsapplikationer kräver inte bara att man har tillgång till enorma mängder data – det är också viktigt att se till att resultaten som genereras av den svarta lådan med AI-algoritmer är korrekta. Processen är föremål för helt andra regler än de som gäller i mer ”traditionella” programutvecklingsmiljöer.

Predictive Maintenance

Big data-analys hjälper företagen att optimera processer. Prediktivt underhåll har fått rejält fotfäste inom industrin som ett av de allra första användningsfallen: Genom att sammanföra sensor- och processdata blir det möjligt för företag att gå från rigida underhållscykler och mot en mer flexibel modell.

Maskiner utsätts inte för onödigt underhåll, utan fångas upp i tid, det vill säga innan en kritisk del havererar och produktionen måste stoppas. Om maskinen blir varmare än normalt, ljudnivån har förändrats, det ryker från maskinen eller om temperaturen har sjunkit, kan sensornätverken detektera dessa avvikelser i ett tidigt skede för att förhindra ett kostsamt totalhaveri i systemet.

Det är dock en lång och komplex resa mellan att implementera initiala pilotprojekt och att rulla ut prediktivt underhåll i större skala. Våra experter hjälper företag att göra prediktivt underhåll i produktionen och produktprocesser till en del av deras dagliga verksamhet.

Utöver produktionsmiljöer är avvikelseidentifiering ett användbart verktyg i en mängd andra sektorer och scenarier: Från att upptäcka bedrägerier i finanssektorn och identifiera attackmönster inom IT-säkerhet, till att upptäcka fel i alla typer av processer. Med erfarenhet från en mängd olika projekt inom prediktivt underhåll och avvikelsedetektering besitter vi djupgående expertis inom en mängd olika branscher, inklusive fordons-, detaljhandels- och energisektorerna. Vi skapar system som omedelbart har en effekt på din verksamhet.