Samfunnsansvar (CSR) – Fremtiden tilhører bærekraftige virksomheter

I Orange Business har vi en helt grunnleggende tro på at teknologiske fremskritt per definisjon må være nyttige for mennesker, samfunn og planeten. Vår egen misjon er å skape IT-tjenester. Men, uavhengig av virksomhetstype tror vi at bærekraftige organisasjoner vil være mest vellykkete i fremtiden.

Selvfølgelig? Kloden vår belastes av ikke-bærekraftige aktiviteter. I kontrast innebærer bærekraftighet at etisk og sosialt ansvarlige aktiviteter går hånd i hånd med strategier som forholder seg proaktivt til klimaendringer og ivaretar miljøet. Virksomheter uten samsvar med dette vil etterhvert tvinges til å kaste inn håndkleet.

Hvordan kan enkeltindivider, virksomheter og konsern opptre bærekraftig? Vi fortsatt handle lokalt og tenke globalt, etablere tydelige målekriterier, måle prestasjonene våre og kjempe for forbedringer.

Samarbeid og erfaringsdeling er avgjørende. Derfor tar Orange Business til seg innsikt som er nedfelt i internasjonale menneskerettighetserklæringer og lovverk. Måten vi driver på støtter oppunder en etisk, ansvarlig og inkluderende visjon for digital teknologi. Vi vil fortløpende drive i samsvar med aktuelt lovverk og opptre på en etisk, grønn og sosialt ansvarlig måte.

Støtter opp om FN-initiativ

Virksomheten vår skjer i overenstemmelse med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Vi jobber fortløpende for å implementere de av FNs 17 bærekraftsmål som berører forretningsstrategien vår. Bærekraftsmål 12 og 13 er sammenholdt med sentrale miljøaspekter ved driften vår og vi følger KPI-ene for disse målene.

Strategiplan og etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer (“Code of Ethics”) angir hvordan vi skal opptre som bedrift og ønsket atferd fra medarbeidere. Orange Business har også en klar forpliktelse i forhold til våre kunders miljøproblemstillinger og behov for bærekraftig vekst. Dette er kjernen i vår strategiplan Engage 2025. På samme måte forventer vi at våre leverandører bidrar med bærekraftige prosesser som er basert på høye etiske standarder og integritet, jamfør Etiske retningslinjer for leverandører («Supplier Code of Conduct»).  

Etisk ansvar og anti-korrupsjonspolitikk

Vi er dedikert til å drive virksomheten transparent og med integritet I samsvar med

Group Code of Ethics som utdypes i vår Anti-Corruption Policy. Orange Business-gruppen har null-toleranse for korrupsjon uansett aktivitetstype. Vi ønsker innkjøpsavtaler som inkluderer klausuler om samfunnsansvar (CSR).

Sosial ansvarlighet

I Orange Business respekterer vi internasjonale menneskerettighetserklæringer og lovverk. Tilgang på teknologi kan forbedre liv og samfunn. Vår visjon er å være en ledende aktør i vår bransje på leveranser av miljørettede og sosialt ansvarlige IT-tjenester.

Visjonen er utviklet på grunnlag av ISO 26000:2020 Guidance on social responsibility. Samtidig er forholdet vårt til samfunn og miljø avgjørende for evnen til effektiv drift. Vi jobber for å drive på en etisk og transparent måte som bidrar til velferd og sunt samfunn.

Mangfold og likestilling

Vi tror på at mangfold og likestilling på alle nivåer i bedriften er kraftfulle, etiske drivere for økonomiske resultater og medarbeidertrivsel. Et av fokusområdene er å ansette flere kvinner innenfor tekniske og digitale fagområder hvor de i dag er underrepresentert.

Innen 2025 ønsker vi å oppnå:

  • 25 % kvinneandel innenfor tekniske og digitale fagområder
  • 25 % kvinnelige ledere
  • Lik lønn for likt arbeid
  • Neurodiversity implementert i team og læring