Særlig dette frister mange bedrifter i skyen

Ingenting frister mer i skyen enn høy fleksiblitet. For hele fire av ti bedrifter er dette hovedmotivator for skybruken. Tre av ti oppgir kostnadsbesparelser. Sikkerhet er den største bekymringen, men noe annet er stopp-faktoren fremfor noe.


For fjerde gang siden 2017 har Orange Business undersøkt skyreisen og skymodenhet for norske og svenske virksomheter. Kantar har gjennomført undersøkelsen «The Cloud Report 2021» med 443 norske og svenske respondenter på toppnivå innenfor IT og ledelse.

Rapporten beskriver hva virksomheter legger vekt på i ulike faser av skyreisen. Erfaringene til modne skybrukere kan være svært verdifulle for virksomheter som ikke har startet eller er i tidlige faser på reisen.

Erfaring senker skuldrene

Det er nemlig slik, at de med erfaring bryr seg lite med en del faktorer som får nybegynnerne til å nøle.

Hva stopper skyreisen?

Antall bedrifter som ennå ikke har startet skyreisen blir færre. Bare 10 prosent av bedriftene er «On the ground». Det er hele 5 prosentpoeng ned fra 2020.

«In orbit» er skybrukere i den andre enden av skalaen. Gruppen er dominert av store konsulentvirksomheter, telekommunikasjon og finansvirksomheter. 35 prosent av virksomhetene «In orbit» har over 100 mill. Euro i omsetning. Andelen for «In the cloud» er 38 prosent.

Høy fleksibilitet og kostnadsbesparelser

Hva skiller de erfarne fra de som nøler?

De erfarne bruker skyen på grunn av høyere fleksibiltiet, kostnadsbesparelser, lav nedetid, tilgang på innovativ infratruktur og globalt nedslagsfelt. De som ikke har startet er bekymret for sikkerheten, syns det er dyrt eller ser ikke behovet. Ingen spesielle bransjer utpeker seg i denne gruppen, men virksomhetene er gjennomgående mindre og har lavere omsetning enn gjennomsnittet blant deltakerne i undersøkelsen.

Erfarne kutter kostnader og uerfarne syns det er dyrt. Dette funnet gjenspeiler noe som slettes ikke er uvanlig her i livet – at perspektiver endrer seg når man setter i gang med noe.

12 prosentpoeng skiller de erfarne (31%) fra uerfarne (43%) på bekymringer for sikkerhet. Nå er det slik at alternativene til skytjenester også innebærer sikkerhetsbekymringer. Like fullt er sikkerhet noe de erfarne er opptatte av, dog i mindre grad enn de uerfarne og på et annet nivå. Å få oppleve sikkerheten i praksis fjerner mye av oppmerksomheten rundt dette.

Regelverk en stopp-faktor

Regelverk og reguleringer er en topp-barriere som har forsterket seg. 31 prosent av alle virksomhetene samlet uttrykte bekymringene for dette i 2020, mens andelen i 2021 var 36 prosent.

Hele 50 prosent av de uerfarne og 44 prosent av de erfarne. 36 prosent av virksomheter i tidlig startfase «On the runway» har denne bekymringen, 32 prosent som er «Ready for take off» og 38 prosent av de som er godt i gang «In the cloud». Sistnevnte er for øvrig det klart største segmentet.

At samsvar med interne og eksterne regelverk og reguleringer skyldes ofte at mange virksomheter må ha full kontroll på hvor sensitive data lagres og prosesseres. I dag er dette fullt mulig å oppnå i offentlige skytjenester og private skytjenester.

Et løft i samlet skymodenhet

Da Orange Business valgte å gå i gang med skyndersøkelser for fem år siden, var det fordi svært mange nølte med å starte skyreisen og kanskje knapt kjente til hva nettskyen var eller ville innebære. Årsakene til dette ønsket Orange Business å fremskaffe mer kunnskap om.

Når 2022 nærmer seg, fremstår det som tydelig at virksomheter flest har langt mer detaljkjennskap – ikke bare til skytjenester, men også om ulike egenskaper ved skyen. Det er tydelig at virksomhetene blir mindre bekymret i takt med voksende erfaringer. På en rekke faktorer av både positiv og negativ art, står virksomheten imidlertid ganske likt på tvers av hele skyreisen.

Selv om Kantar og Orange Business har strammet til kriteriene for å komme i topp-kategorien «In orbit» har andelen virksomheter i denne kategorien vokst. Hele 15 prosent av respondentene tilhører denne kategorien, mot 13 prosent i 2020. Svært få bedrifter vil redusere skyadopsjons-aktivitetene sine.

Les om erfaringene og sammenlign med dine egne oppfatninger!

Den generelle økningen i skymodning reflekteres også i hva respondentene anser som deres neste skritt. Hyppigst nevnt er å implementere mer effektive utviklingsprosesser og får konstandskontroll – begge nevnes av 20 prosent av respondentene.

Fleksibilitet og effektivitet

Så hva er toppgevinstene ved å bruke skyen?

Dette er noen av funnene: 27 prosent av virksomhetene er blitt mer fleksible, 24 prosent mer effektive, 20 prosent har fått optimalisert virksomheten og 16 prosent har spart penger totalt sett.

Sentrale funn – Orange Business Cloud Report 2021

Fleksibilitet og kostnadsbesparelser er viktigste drivere for skyreisen. Hovedbegrunnelsen for skybruken er nettopp fleksibilitet sammen med økt innovasjonshastighet og driftsoptimalisering.

Etterhvert som virksomheter blir kjent med skytjenestenes faktiske egenskaper blir bekymringene for sikkerhet mindre (undersøkelsene sier ikke noe sikkerhetsbekymringene tilknyttet andre IT-løsninger).

Regler og reguleringer befester posisjonen som barriere på tvers av skymodenhet.

Undersøkelsen bekrefter hovedtrenden hvor virksomheter vil ta skyen stadig mer i bruk.

I 2021 er det en klar tendens til mer fokus på Big Data, AI og maskinlæring og datadrevne tankesett. De fleste respondentene er opptatt av dette.

Mer enn halvparten av de 432 respondentene i undersøkelsen føler bruken av skytjenester som «meget trygg». Under 10 prosent svarer «ikke trygt».

Undersøkelsen viser at å finne riktig kompetanse og ressurser er det viktigste fokusområdet i 2021, noe Orange Business imøtekommer i sin rolle som Cloud Managed Service Partner (MSP).

Aktiviteten i virksomhetene øker med flere DevOps-teams og større forventet økninger på områder som IaaS og SaaS.

5 fokusområder og forretningsutfordringer

  • Finne riktig kompetanse og ressurser
  • Utvikling av nye produkter og tjenester
  • Kostnad
  • DevOps
  • Ny teknologi og plattformer

Skyreisens krystallkule? «The Cloud Report 2021» er gjennomført av Kantar og Orange Business. Hva virksomheter i ulike faser av skyreisen legger vekt på kan fortelle mye hva virksomheter i tidlige faser kan forvente seg.

Hovedbegrunnelsen for skybruken er nettopp fleksibilitet sammen med økt innovasjonshastighet og driftsoptimalisering.