Ruter investerer i IoT-løsning og DevOps for virksomhetskritisk MQTT-plattform

Ruter AS er et kollektivtrafikkforetak i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke). Det står for halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Foretaket har en driftsmodell som ligner mange andre virksomheter med samme oppdrag i Norge, Europa og resten av verden.

Ruter AS har et globalt orientert perspektiv på teknologi, deriblant skytjenester og digitale mobilitetsplattformer. En årsak til dette er at foretakets handlingsrom og tjenestetilbud i høy grad påvirkes av eksterne teknologivalg. Ruters IT-direktør sitter blant annet i Standardkomiteen for ITxPT (IT for kollektivtransport). ITxPT har etablert en åpen arkitektur for datatilgang og systemintegrasjon innen mobilitetstjenester, bl.a. kollektivtransport.

I sin planlegging ser Ruter helhetlig på kombinert mobilitet og erstatter nå mottoet «fra holdeplass til holdeplass» med «fra dør til dør», som omfatter reiser med buss, trikk, båt og tog samt sykling og spaserturer.

Samarbeid for virksomhetskritisk MQTT-tjeneste

Ruters avdeling Core Mobility Platform (CMP) leverer en selvbetjeningsplattform på AWS.
CMP tilbyr en helhetlig framgangsmåte for hele Ruter og forenkler tilgangen til skytjenester som brukes av virksomhetens andre kundeorienterte IT-team.

Som en del av tilbudet samarbeidet CMP med kollegaer på Team Real Time (Sanntid) for å sette opp en MQTT-plattform som samsvarer med ITxPT-standarden. MQTT er en protokoll for enklere IoT-datautvekslinger der det ofte er nødvendig å håndtere dårlige dataforbindelser (ofte mange omsendinger). Kontinuerlig MQTT-kommunikasjon med de forskjellige kollektivtransportmidlene er virksomhetskritisk. Ruters MQTT-plattform utveksler meldinger med foretakets kollektivtransportmidler annethvert sekund. Utvekslingene omfatter informasjon om posisjon, antall personer som går av/på, passasjertyper (barn, voksen, barnevogn, sykkel m.m.).

Ruter har gått over fra en MQ-teknologi med begrenset funksjonalitet til EMQ X som bedre dekker behovet. Etter å ha etablert MQTT-tjenesten på Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) mente Ruter at det grunnleggende utviklingsarbeidet var avsluttet. Team Real Time skjøttet håndteringen av EMQ X i Amazon EKS en tid før foretaket kontaktet AWS’ MSP-partner Orange Business om videre DevOps-samarbeid.

I stedet for å velge den mer tidkrevende prosessen med å konfigurere en ny Amazon EKS-tjeneste fortsatte Orange Business å jobbe med løsningen med Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) på AWS Fargate. Amazon ECS på AWS Fargate er en 100 % administrert containertjeneste som eliminerer behovet for å håndtere underliggende systemer, deriblant OS. Skulle det oppstå tekniske problemer – for eksempel hvis en node som systemet kjører på, svikter – startes tjenesten automatisk på nytt.

I henhold til CMPs oppdrag er tjenesten satt opp som en PaaS-løsning. Dette gjør det mulig å replikere tjenesten. Andre team kan også integrere sine applikasjoner via eksisterende klynger når MQTT-tilgang er nødvendig.

MQTT-tjenesten som nå kjøres i Orange Business regi, holder et svært høyt ytelsesnivå.

En robust skyløsning

Infrastructure as Code (IAC)-verktøyet Terraform brukes til å konfigurere alle deler av den containerbaserte plattformen. AWS NLB (Network Load Balancer) brukes til å distribuere trafikk mellom containere. Implementeringen av konfigurasjonsendringer og nye versjoner skjer via AWS CodePipeline. Oppgraderinger og konfigurasjonsendringer håndteres med AWS CodePipeline, AWS CodeBuild og AWS CodeDeploy. Brukerautentisering skjer via Amazon Aurora MySQL. Endringer formidles via en databaseutløser for å starte en Lambda-funksjon, noe som genererer et revisjonsspor som lagres i Amazon S3. Amazon CloudFront og AWS WAF (Web Application Firewall) eksponerer revisjonssporet for godkjente IP-adresser med autentisering via Lambda@Edge.

Orange Business AWS MSP-tjenester dekker behovetx

For Ruter er det også viktig at MQTT-tjenesten støttes fullt ut av Orange Business AWS MSP-tjenester. Orange Business har vært en AWS MSP siden 2020.

Grunnlaget for foretakets kvalifisering er dets ekspertise innen operativ og forretningsstrategisk forvaltning, skyinfrastruktur, applikasjonsmigrering, automatisering og driftsleveranser som støtter DevOps med kunder.

Tilgangen til døgnkontinuerlig support samt Orange Business utmerkede sikkerhet, regeletterlevelse, overvåking og oppgraderinger er blant de mange grunnene til at Ruter trygt kan investere sine ressurser i utviklingen av tjenester for kollektivbrukere i Oslo og Viken.