IoT i Hongkong: nye bruksområder gir en tryggere tilværelse etter korona

  1. september 2021, Edmund YickIoT

Tingenes internett (IoT) har medvind i Hongkong om dagen, og den teknologiske utviklingen skjer raskt. Det kommer stadig nye bruksområder, og med koronapandemien har folk fått nye ideer, lagt nye planer og funnet opp enheter som kan gjøre hverdagen tryggere. IoT er utgangspunktet for en rekke innovative løsninger for alt fra smittesporing til desinfisering og offentlig transport som er utviklet i Hongkong.

Koronaviruset er fortsatt en trussel i Asia og Stillehavsområdet, og det er dermed avgjørende å finne nye løsninger som kan gjøre folks hverdag tryggere. Under pandemien har digital teknologi vist seg å være svært nyttig, blant annet ved å gjøre millioner av mennesker i stand til å jobbe hjemmefra og holde store og små underholdt med strømming av film og video. Det er i det hele tatt vanskelig å forestille seg et nedstengt samfunn uten digitale verktøy.

I tillegg har man i Hongkong vektlagt hvordan tingenes internett kan gjøre hverdagen lettere for oss alle etter hvert som vi kjemper oss gjennom og ut av pandemien. I desember 2020 kunngjorde den lokale regjeringen en oppdatering til Hongkongs smartbyplan som blant annet omfattet nye initiativer for smart mobilitet og hjemmeteknologi. Det satses stort på prosjekter for digital infrastruktur og det er et uttrykt ønske at både fastboende og tilreisende til Hongkong skal kunne dra fordel av innovativ smartbyteknologi i hverdagen. Tingenes internett står sentralt i disse planene.

Innbyggere og lokalsamfunn i Hong Kong vil få god bruk for smarte ordninger og tjenester som gjør det lettere å komme tilbake til hverdagen etter koronapandemien. Tingenes internett har fått en mer fremtredende plass under pandemien, og siden viruset har gjort at mange av oss føler seg mindre trygge enn før ute blant folk, trenger vi noen nye verktøy for å komme oss videre.

Stadig nye bruksområder

IoT-teknologien har spilt en viktig rolle i å sikre at folk har kunnet bevege seg trygt rundt i byen under pandemien. Hongkong implementerte GPS-apper for sporing og begrensning av folks bevegelser, noe som betyr at det ble aktivert karanteneprotokoller fra flyplassen. Passasjerer som ankom Hongkong, fikk utdelt et armbånd og en unik QR-kode, slik at bevegelsene deres kunne spores og et geogjerde om nødvendig kunne tas i bruk. QR-koden kunne også skannes med en smarttelefonapp kalt StayHome Safe, så mobilen fungerte også som sporingsenhet.

På lignende måte tok butikker og andre virksomheter i Hongkong i bruk varmesøkingsløsninger basert på tingenes internett da pandemien stod på som verst. Løsningene registrerer dersom personer med unormalt høy kroppstemperatur kom inn i et kontorlokale, en butikk eller en restaurant. Systemene varslet og lastet opp data via 4G-nettet.

Innovasjonen blomstrer i Hongkong. I koronatiden viste studenter fra Hong Kong Institute of Vocational Education dette med all tydelighet da de utviklet det de kalte en «U-trap Refill Automator» basert på tingenes internett. Dette er en enhet med en ultralydsensor som måler vannstanden i vannlåsene i bygningers avløpssystem. Dette er nyttig fordi det hindrer at vannet i vannlåser og avløpsrør tørker opp, og dermed at bakterier og virus trenger inn der folk bor og ferdes, noe vi så eksempler på under SARS-epidemien.

Pasienter i Hongkong har også kunnet overvåke sin egen helsetilstand hjemmefra ved hjelp av løsninger basert på tingenes internett. Sykdommer som diabetes og høyt blodtrykk krever regelmessig overvåking og hyppige legebesøk, noe som av åpenbare grunner ikke var mulig da samfunnet var nedstengt. Med løsninger basert på tingenes internett kobles pasientene sammen med helsepersonell, slik at data kan innhentes, sendes inn og analyseres hyppig og til en lav kostnad.

Hva kan vi vente oss à IoT løsninger i årene som kommer?

Siden Hongkong er en så tett befolket by, vil det etter min oppfatning bli avgjørende med IoT-systemer som utnytter data for å bedre folks hverdag. Hongkongs smartbyplan omfatter blant annet smartbygninger. Det er ikke bare viktig for Hongkongs byutvikling, det kan også komme til å spille en viktig rolle for folkehelsen og trivselen i kjølvannet av covid-19-pandemien. Når IoT-sensorer kombineres med AI-verktøy, kan de brukes til å innhente data om for eksempel luftkvalitet og temperatur og gi et godt beslutningsgrunnlag for desinfisering eller sterilisering av bygninger. Dette er prinsippet bak Sustainable Immunized Building (SIB), et konsept som så dagens lys da SARS-epidemien herjet i Asia og Stillehavsområdet i 2003.

Verktøy og løsninger basert på tingenes internett kan gjøre det lettere å håndtere forurensning, mat- og vannsikkerhet og en rekke andre deler av dagliglivet i Hongkong. En undersøkelse fra 2020 viser at 84 prosent av virksomhetene mente at IoT var avgjørende for at de klarte seg gjennom koronapandemien. IDC anslår at utgiftene knyttet til tingenes internett i Asia og Stillehavsområdet vil beløpe seg til rundt 289 milliarder dollar i 2021 og vokse med en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 11,7 prosent fram mot 2024. IoT blir stadig viktigere for å lose oss trygt gjennom koronapandemien og tilbake til en mer normal hverdag igjen. Slik jeg ser det, ligger Hongkong i forkant av den utviklingen.