God administrasjon av multiskyinfrastruktur gir kortere lanseringstid

Virksomhetene har for lengst sett verdien av å bruke skyen til å levere tjenester til kunder og brukere. Antallet skytjenester, inkludert infrastruktur som en tjeneste (IaaS) og programvare som en tjeneste (SaaS) har mangedoblet seg, slik at virksomhetene kan velge de tjenestene som er best tilpasset deres behov. Den store utfordringen blir å håndtere de mange ulike skytjenestene etter hvert som utviklingen i retning av multiskytjenester skyter fart.

Det er ikke så lenge siden infrastruktur var alfa og omega. Men bare det å skulle holde den i gang er en kostbar og ressurskrevende oppgave som ikke gir mange forretningsfordeler. Det er grunnen til at vi ser en vridning i retning av skytjenester – fra plattform som en tjeneste (PaaS) og database som en tjeneste (DBaaS) til kognitive tjenester og maskinlæringstjenester (ML). Ved å benytte seg av disse tjenestene rett fra skyen i stedet for å installere dem internt i infrastrukturen, sparer man tid og penger på utrulling og vedlikehold.

Bevegelsen bort fra tradisjonell infrastruktur skyldes først og fremst kostnader, kompleksitet og administrasjonshensyn. Irritasjon over begrensningene som ligger i en rigid infrastruktur har også gjort det vanskelig å imøtekomme de raske endringene som kreves av bedriftene i en omskiftelig digital økonomi.

Virksomhetene kan nå unngå startkostnadene og kompleksiteten knyttet til det å eie og vedlikeholde en infrastruktur som har tendens til å ese utover. Med IaaS kan virksomhetene kjøpe ressurser på forespørsel og etter behov, fra nettverk og lagring til datakraft. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at det i tillegg til alle fordelene også følger med en kompleks administrasjonsjobb.

Ifølge analyseselskapet IDC har i dag 77 % av virksomhetene minst én applikasjon eller del av infrastrukturen sin i skyen, og trenden øker raskt. I tillegg tyr 76 % av virksomhetene til skyapper og plattformer for å kunne levere IT-tjenester raskere og dermed kutte lanseringstiden for produkter. Målet er større smidighet og fleksibilitet for å kunne reagere raskere på endringer i markedsforholdene.

Multisky må tas med i regnestykket

Forrester Research anslår at 86 % av virksomhetene i verden nå har tatt i bruk en skyen, og at de bruker mellom fire og fem skyer.

Ofte dreier det seg om databehandling i en multiskyløsning, der skytjenester fra flere leverandører inngår i en rotete ad hoc-løsning. Skal de oppnå den forretningsmessige smidigheten de ønsker, må virksomhetene jobbe med å få på plass en ryddig og helhetlig overordnet multisky-strategi.

Det er flere grunner til at virksomhetene velger multiskyløsninger: De unngår å binde seg til én leverandør, de kan ha egne skyer for DevOps- eller dataprosjekter, eller de kan være pålagt å bruke flere skyer for å overholde juridiske krav i bestemte markeder. Det kan også være et resultat av at ulike avdelinger begynner å jobbe på forskjellige plattformer eller med ulike skyleverandører. En av de største fordelene er at det gir virksomhetene tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne innovere raskt og minimerer lanseringstiden. Dette fordi virksomheten ikke låser seg til tjenester fra én enkelt skyleverandør. Med en multiskyløsning kan virksomheten velge den plattformen som fungerer best til konkrete arbeidsflyt- og utviklingsprosjekter, f.eks. fordi den oppfyller kravene til konkrete applikasjoner.

Multisky krever nytenkning fra ledelsen

Hvis en virksomhet nøyer seg med å utføre en skymigrering av typen «lift and shift», vil de ikke få noen særlige fordeler. Hvis virksomheten vil at overgangen til en multiskyløsning skal gi seg reelle utslag på forretningsresultatene, må de endre tilnærmingen sin til IT og hvordan de bruker nye tjenester som container som en tjeneste (CaaS), plattform som en tjeneste (PaaS) og funksjon som en tjeneste (FaaS). For å klare dette trenger de imidlertid en robust multiskystrategi, dyktige medarbeidere og en profil som er egnet for skyen.

Det er ingen liten oppgave å skulle gå over fra IT-infrastruktur til en skybasert løsning. Når det gjelder multisky, er det viktig å være klar over at man trenger en tydelig strategi for å finne de beste løsningene, håndtere sikkerhetsrisikoer godt og effektivisere DevOps i tillegg til den nødvendige kompetansen for å håndtere de ulike leverandørene. Dette er kompetanse som trengs for å effektivisere driften, administrere IT-tjenester og følge med på innovasjon fra ulike skyleverandører, men det er vanskelig for den enkelte virksomheten å sikre seg all denne kompetansen internt. IDC anslår at 30 % av de ledige stillingene innen ny teknologi vil forbli ubesatt ut 2022, noe som vil utgjøre en viktig hindring for virksomhetene.

IDC anslår at 30 % av de ledige stillingene innen nye teknologier vil forbli ubesatt ut 2022, noe som vil utgjøre en viktig hindring for virksomhetene.

En partner som kan hjelpe til med kompleksiteten

Kompleksiteten som er knyttet til multisky gjør det til en stor utfordring, og det er her tjenesteleverandører innen multiskyhåndtering kommer inn i bildet. Multisky krever håndtering av flere kontrakter, sterk styring i skaping av servicekataloger og én enkelt portal for å administrere multiskyandelene. Ved å bruke kompetansen til en tredjepart til dette, kan virksomhetene sette inn ressursene på å støtte forretningsaktivitetene i stedet for å bruke verdifull tid på å administrere skytjenesteleverandørene.

Skyleverandørene tilbyr riktignok sine egne administrasjonsplattformer, men disse er i stor grad sentrert rundt deres egne tjenester. IT-avdelingene ender opp med å måtte administrere flere grensesnitt, noe som gjør det kostbart, tidkrevende og vanskelig å feilsøke hvis det oppstår problemer.

Hvert enkelt tilfelle med skymigrering for virksomheter er forskjellig, men sannheten er at det er få som har de interne ressursene eller ekspertisen til å optimalisere en multiskystrategi. Det er her forretningsverdien til en partner kommer inn i bildet. Orange Business, for eksempel, tilbyr en à la carte-tilnærming der virksomhetene kan velge de tjenestene de trenger for å sikre at de får maksimalt utbytte av multiskyen. Tjenestene omfatter strategiplanlegging, vurderinger og et komplett sett med industrialiserte tjenester.

Orange Business kan også hjelpe DevOps-team med å få fart på skytjenestene og støtte kundene med skyplattformer.

Overvinne hindringene for skybaserte løsninger

Tidligere har ikke IaaS-leverandører støttet interoperabilitetsstandarder som gjør det enklere å flytte workloads mellom egne plattformer og andre skyer, til tross for arbeidet til standardiseringsorganer som Open Cloud Consortium. Det kan derfor være nødvendig med noen detaljer, for eksempel sertifisering og visse tekniske krav. Det finnes overgangsmåter å arbeide på, for eksempel containermiljøet, som er leverandøragnostisk. Det finnes også verktøy tilgjengelig som støtter plattformmigrering til ulike skyer.

Compliance og sikkerhet er også vanskelig å administrere når dataene er spredt over flere skyer. Skyleverandørene kan ha ulike retningslinjer som må administreres nøye for å redusere risikoen. I tillegg bør styringen av skytjenestehåndteringen være i tråd med virksomhetens sikkerhetsregler.

Multisky har en lys fremtid

Multiskykonseptet vokser raskt som den korteste veien til markedet. Virksomhetene innser raskt at de ikke trenger å få alt fra én leverandør, men kan mikse og matche for å nå forretningsmålene. For å oppnå dette, kan de imidlertid ha hundrevis av skytjenester å håndtere i en multiskyløsning uten felles retning. Det er en massiv oppgave som gjør at det å engasjere en ekspert er fornuftig både økonomisk og forretningsmessig når veien skal utformes og effektiviteten og sikkerhet i driften skal sikres.