Etiske økosystemer: Lever partnere og leverandører opp til forventningene deres for bærekraft?

Av Andrew Borthwick, Digital Transformation, 5. oktober 2021

En bærekraftig forretningsdrift med vekt på miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (engelsk: Environmental, Social and Governance, eller ESG) har blitt avgjørende for å oppnå kommersiell suksess. Hvis organisasjonen din ikke har fokus på dette, risikerer dere at andre bedrifter ikke vil samarbeide med dere, og at dyktige medarbeidere forsvinner ut. Siden de forretningsmessige økosystemene blir stadig viktigere, er det kanskje på tide å forsikre seg om at også partnerne og leverandørene deres har etiske standarder dere kan være bekjent av?

Næringsdrift foregår i stadig større grad innenfor rammene av en bærekraftstankegang der det overordnede målet er karbonnøytralitet. Flere og flere selskaper arbeider for å bli karbonnøytrale, både fordi det er etisk og moralsk riktig og fordi det har blitt en viktig kommersiell drivkraft. Men når kvaliteten på økosystemet og samarbeidspartnerne deres blir en absolutt forutsetning for å lykkes, bør dere kanskje forsikre dere om at også de oppfyller de samme høye standardene som dere? Hvordan kan dere i så fall gjøre det?

Næringslivets økosystemer

Australia og New Zealand har mange store gruveselskaper, og disse inngår typisk i store økosystemer av industribedrifter de samarbeider med. I gruvedriften inngår blant annet tunge anleggsmaskiner, drivstoff i form av diesel, eksplosiver til sprengingsarbeid, tog som transporterer malmen til havnen og skip som frakter den videre ut i verden. Resultatet er et helt økosystem av samarbeidspartnere og leverandører. Disse bruker gjerne sentraliserte systemer, for eksempel overordnet kontroll og datainnsamling (Supervisory Control and Data Acquisition, eller SCADA), produksjonskjøringssystemer (Manufacturing Execution Systems, eller MES) og energistyringssystemer (Energy Management Systems, eller EMS), som igjen leveres av tredjeparter.

Den senere tiden har det vært en tydelig utvikling i retning av en mer bærekraftig gruvevirksomhet. Det er positivt at selskaper som BHP og Rio Tinto går sammen om prosjekter for alternative energikilder og karbonnøytralitet og viser vei for den internasjonale gruvesektoren. Målsettingene for disse prosjektene samsvarer med den australske regjeringens Net Zero Momentum Tracker, som igjen bygger på Parisavtalen.

Trackeren setter særlig søkelyset på såkalte scope 3-utslipp, som defineres som utslipp som indirekte kan knyttes til organisasjonens aktiviteter, men som er utenfor deres kontroll. Konkret kan dette være bruk av innkjøpte varer og tjenester, som i mange tilfeller utgjør 80 prosent eller mer av en naturressursvirksomhets samlede utslipp. Dette er økosystempartnerne dine.

Forretningsinsentiver som fremmer bærekraft

Bedriftene tar sjelden mål av seg til å bli karbonnøytrale eller slutter seg til ESG-initiativer bare fordi de er glad i å følge regler. Det ligger kommersielle insentiver og moralske imperativer bak, og i tillegg gir det mulighet til å skape felles verdier. Ifølge Harvard Business School betyr det at man både kan «gjøre det bra», altså tjene penger, og «gjøre noe bra» i form av å håndtere sosiale og miljømessige problemer på selskapsnivå.

Ifølge McKinsey gjør selskaper som skårer høyt på ESG, det konsekvent bedre enn markedet generelt, både på mellomlang og lang sikt. Det er bra for merkevaren din, men også for organisasjonen som helhet. En studie utført av EY viser at 89 prosent av lederne mener at medarbeiderne blir mer tilfredse hvis virksomheten har et klart definert formål. 85 prosent av de spurte sier at det er mer sannsynlig at de vil anbefale et selskap med et tydelig formål til andre. 83 prosent av generasjon Z, altså neste generasjons arbeidstakere, ser på selskapets formål og ESG når de velger hvor de vil jobbe.

Videre svarte 78 prosent av respondentene i Orange* og Longitudes ferske rapport «Real-time intelligence and the future of supply chains» at bærekraft har blitt en avgjørende faktor for produkt- og tjenesteinnovasjon. Ytterligere 80 prosent investerer i digital teknologi for å bli mer bærekraftige som virksomhet.

Kan du garantere for bærekraft i økosystemet ditt?

En ting er at du og selskapet ditt gjør en innsats for en bærekraftig fremtid, men hva med dem dere samarbeider med? Med andre ord: Kan selskaper som setter seg ambisiøse mål for karbonnøytralitet og bærekraft, forvente det samme engasjementet fra partnerne sine i leverandørkjeden? Vi har tenkt mye på dette, blant annet fordi vi samarbeider med gruveselskaper med omfattende partnernettverk innenfor en tradisjonell industri som forsøker å endre seg. Her er det mange hensyn å ta.

Bærekraft blir stadig viktigere for selskapene enten de utvinner mineraler eller driver i en hvilken som helst annen bransje. Vi i Orange Business har for eksempel deltatt i anbudskonkurranser der vi har måttet vise at vi er karbonnøytrale. Og for å ta et ekstremt eksempel, er mange leverandører jevnlig gjenstand for en granskning som skal avdekke en eventuell bruk av moderne slaveri og menneskehandel, for å bevise at de driver etisk forsvarlig. Kanskje dette med tiden kan utvides til også å omfatte bærekraft og ESG? Kanskje selskapene kan utarbeide chartere som stadfester at de utelukkende vil samarbeide med selskaper som driver etisk forsvarlig?

Engasjementet kan – og bør – strekke seg lenger enn til bedriftens fire vegger

Gjennom den strategiske planen kalt Orange* Engage 2025 har vi forpliktet oss til å bli et «netto null»-selskap innen 2040, og vi er også opptatt av å forbedre energianvendelsen i bygningene og transportsystemene våre. Vi ønsker dessuten å sikre effektiv energiutnyttelse i nettverkene våre og har tatt initiativ til å skape grønne IT-løsninger og nettverk. Gjennom dette initiativet skal vi optimalisere tekniske installasjoner, gjøre datasentrene mer økoeffektive og redusere ruternes strømforbruk. Vi bidrar også til den sirkulære økonomien ved å bruke overhalt utstyr i nettverk og datasentre.

Utover dette prøver vi å sikre at vi samarbeider med selskaper som deler vårt verdigrunnlag. Økosystemer der medlemmene er enige og trekker i samme retning, står sterkere. 85 prosent av selskapene svarte oss at de investerer for å bli mer bærekraftige, med blant annet ny datainnsamlingsteknologi, som kan gi et bedre tallmateriale om bærekraft og gjøre det lettere å holde energiforbruket nede. Alt dette er ting du vil sette pris på når du skal finne nye samarbeidspartnere til økosystemet ditt.

*Orange er morselskapet til Orange Business